×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Participatie
Burgerparticipatie

De gemeente heeft als overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, een essentiële rol te vervullen om de burgerparticipatie, sociale samenhang en solidariteit te versterken.

Participatie is een middel om de democratie te versterken maar tegelijk ook om het lokale beheer te verbeteren via informatie en inzet van de lokale actoren. De uitdaging is om burgers en overheden dichter bij elkaar te brengen. Daarom is een van de belangrijkste doelstellingen, de inwoners van Sint-Gillis die een steentje wensen bij te dragen aan het welslagen van deze collectieve projecten, ertoe aan te zetten te participeren en zich als burger in te zetten.
Om alle burgerinitiatieven te ondersteunen, te begeleiden en aan te moedigen, is het belangrijk de gemeentelijke diensten en verenigingen erbij te betrekken.

Wat houdt participatie precies in?

Als we het over democratie hebben, denken we spontaan aan zaken zoals verkiezingen, politiek, besluiten, recht … Eén aspect lijkt daarbij wel centraal te staan, met name de burger.

De bedoeling van participatie is interesse te betonen in de burger en hem/haar een rol te laten spelen in de ontwikkeling en opvolging van bepaalde projecten, en in het politieke leven. Daarvoor zijn drie goeie redenen:

  • de beslissingen en projecten voor de inwoners verbeteren, in een poging de belangen, meningen en wensen van iedereen te begrijpen
  • de communicatie tussen de gemeentelijke overheden en de inwoners versterken> de burger op de hoogte houden van de beslissingen die op til zijn.


Participatie
in Sint-Gillis

De G1060, de moeder aller experimenten

G1060 ideeën, een project dat de gemeente in 2018 heeft gelanceerd, op initiatief van Thierry Van Campenhout, schepen van Participatie en Sociale Cohesie, en dat de vzw Particitiz heeft geïmplementeerd. Het moest zo veel mogelijk Sint-Gillenaren de kans geven hun ideeën kenbaar te maken en samen na te denken over de toekomst van de gemeente.

Een panel van burgers kwam in het stadhuis bijeen om met technieken op vlak van collectieve intelligentie, over de ingediende ideeën te debatteren. Deze debatten mondden uit in een burgerpact, een document met daarin de verschillende ideeën die aan bod waren gekomen en dat aan de gemeentelijke autoriteiten werd voorgelegd.


Permanente burgerraad

Sint-Gillis wil haar inwoners betrekken bij het uitstippelen van het overheidsbeleid. Daarom heeft ze een permanente burgerraad (PBR) opgericht, waarin 35 inwoners van Sint-Gillis zetelen.

De PBR moet de actieve betrokkenheid bij een aantal aspecten van de gemeentelijke besluitvorming, die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Sint-Gillenaren, bevorderen. De PBR krijgt een adviserende rol en zal voorstellen mogen formuleren en argumenten aanvoeren.

Over welke thema’s mag de PBR zich uitspreken? 

De thema’s die binnen de PBR aan bod zullen komen houden onvermijdelijk verband met de gemeentelijke actualiteit, de uitdagingen, het beleid of bepaalde beslissingen en/of projecten die een concrete impact hebben op het dagelijkse leven van de Sint-Gillenaren. Tijdens hun mandaat kunnen de leden vier thema’s bespreken: twee die zijn uitgekozen door het College van Burgemeester en Schepenen en twee die het College en de PBR samen hebben uitgekozen.

Wat houdt dit precies in? 

De leden van de PBR verbinden zich voor een periode van twee jaar, goed voor 10 vergaderingen gespreid over de duur van hun mandaat.

Over elk thema wordt 3 zaterdagen lang een debat en discussie gevoerd, en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Meer info

Contact:
Dienst Organisatie van Vergaderingen
assemblees.1060@stgilles.brussels


Het interpellatierecht van burgers

De inwoners kunnen tijdens de zitting van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen interpelleren.

Contact:
Dienst Organisatie van Vergaderingen
assemblees.1060@stgilles.brussels


Dienst Participatie

De dienst organiseert in het kader van de “Europese Week van de Lokale Democratie” en het evenement “Welkom Brussel”, sensibiliserings- en informatie-acties rond burgerparticipatie.

De verdienste van deze initiatieven is dat ze een debat en brainstormproces rond dit thema aanzwengelen, lokale initiatieven zichtbaar maken en het publiek de kans geven minder bekende of  niet altijd toegankelijke locaties te ontdekken.

Contactpersoon:
Delphine Mendel
dmendel@stgilles.brussels


De duurzame wijkcontracten

Een wijkcontract  streeft op twee manieren participatie aan:

  • de algemene vergaderingen, waarop alle inwoners van de wijk worden uitgenodigd en waar het College de projecten, hun evolutie, de meerwaarde … komt toelichten, rekening houdend met de opmerkingen van de inwoners
  • de wijkcommissies waarin bewoners, vertegenwoordigers van verenigingen, handelaars en vertegenwoordigers van de gemeente zetelen. Hun rol bestaat erin de doelstellingen van het project vast te stellen.

Meer informatie vind je op de blog van de wijkcontracten https://contratsdequartiers1060.wordpress.com/