×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Uw procedures > Premies - Subsidies >
Woningpremies

Aanmoedigingspremie SVK

Besliste de Gemeenteraad op 21 december 2017 aanvullende maatregelen in te voeren om de eigenaars aan te zetten om hun goederen te laten beheren door een SVK door de invoering van een reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie voor de eigenaars die het beheer of de huur van hun goed(eren) gelegen te Sint-Gillis aan een social verhuurkantoor toe te vertrouwen.

Gelet op het groeiend succes van de SVK aanmoedigingspremie, werd deze vernieuwd voor het jaar 2024 in het kader van een  gemeentelijk reglement aanvaardt door de Gemeenteraad op 21 december 2023. Concreet, elke eigenaar die het beheer van zijn goed toevertrouwd aan een SVK, zal een jaarlijkse premie ontvangen van 500,00 EUR voor een kamer, van 1.000,00 EUR voor twee kamers en van 1.500,00 EUR voor drie kamers.  Deze premie betreft eveneens de eigenaars die hun beheer – of huurcontract vernieuwen, met de bijzonderheid dat de premie verhoogd zal worden met 10%.

Het doel hiervan? Het aanmoedigen van het verhuren van matige huurwoningen en zo het aanbod te ondersteunen zodat gezinnen met lage inkomsten in staat zijn fatsoenlijke woningen te vinden met betaalbare huur.

Wie kan genieten van deze premie in 2024?

Deze premie mag toegekend worden aan de eigenaars die houder zijn van een zakelijk recht op het goed waarvan het beheer of de verhuur toevertrouwd wordt aan een sociaal verhuurkantoor op voorwaarde dat er een nieuw initiaal contract afgesloten wordt (vanaf 1 januari 2019) of bij een verlenging van een contract (initieel afgesloten ten laatse op 31 december 2018) voor een periode van minimum 9 jaar.

Wanneer deze aanvraag indienen in 2024?

De aanvragen moeten uiterlijk 3 maanden na de ondertekening van het contract met het sociaal verhuurkantoor teruggezonden worden in het kader van een nieuw contract of bij een contractverlenging voor alle andere gevallen ten laatste op 31 december van het jaar waarin de premie wordt aangevraagd.

De aanvrager zal een ingevuld, gedateerd en ondertekend type-formulier moeten laten geworden.  Deze zal beschikbaar zijn hieronder of aan het loket van het stadhuis (afdeling belastingen en premies – loket 18).

Welke documenten moeten absoluut gevoegd worden bij de aanvraag voor 2024?

  • de aanvraag behoorlijk ingevuld, getekend en gedateerd opsturen per mail, naar het gemeentebestuur van Sint-Gillis, op het stadhuis (Afdeling belastingen en premies, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis)
  • voor elk nieuw contract, een kopie van het beheermandaat of van de huurovereenkomst
  • voor elke vernieuwing, wordt er een kopie ervan gevraagd en van het verleden contract
  • een verklaring gedateerd en ondetekend van het sociaal verhuurkantoor dat bevestigt dat het bettrefende onroerende goed wel degelijk in beheer/verhuur genomen wordt voor een periode van negen jaar, in orde op stedenbouwkundig niveau is en voldoet aan de wettelijke eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting;
  • een verklaring van eigendom of bewijs van een zakelijk recht op het onroerend goed
  • een plan van de woning(en).

GEEN ENKEL KOPIJ VAN DE GEVRAAGDE DOCUMENTEN ZAL WORDEN AFGELEVERD DOOR HET GEMEENTEBESTUUR !

Documenten: