×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Dienst Sociale zaken

Op de dienst Sociale Zaken kunnen inwoners uit Sint-Gillis terecht bij sociale assistentes voor advies of bepaalde sociale voordelen. Ze kunnen ook deelnemen aan de Adviescommissie voor senioren, de Adviescommissie personen met een handicap of aan activiteiten die zijn georganiseerd door clubs voor senioren. U vindt er alles over in de volgende rubrieken.

Club voor senioren

Onze Kring is een club voor senioren die tal van activiteiten organiseren die aan uw behoeften zijn aangepast: conferenties, excursies, dansnamiddagen, reizen naar het buitenland, minibusvervoer voor mindervalide leden, …

Sociale steun en sociale voordelen

De sociale dienst verleent gratis dienstbetoon voor inwoners uit Sint-Gillis. De dienst is polyvalent, houdt rekening met het individu en werkt in alle vertrouwen. Elk verzoek wordt grondig geanalyseerd via luisterbereidheid, sociale begeleiding en keuzebepaling.

Hebt u vragen, ondervindt u problemen om administratieve zaken te regelen, bent u op zoek naar de bevoegde dienst, zit u in een conflictsituatie, wenst u informatie over sociale voordelen of hebt u behoefte aan een gewoon gesprekneem dan contact op met onze sociale dienst.

Adviescommissie personen met een handicap

De adviescommissie personen met een handicap onderzoekt specifieke problemen waarmee de persoon met een handicap te kampen heeft en doet voorstellen om zijn integratie in de gemeente te bevorderen.

Daarvoor formuleert ze adviezen en voorstellen aan de Gemeenteraad en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die een globaal en tussen alle schepenen gecoördineerd beleid moeten bevorderen.

De Commissie heeft een adviserende opdracht en kan dan ook geen beslissingen nemen. Dit is de taak van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

Raadpleging van deze commissie is echter wel verplicht voor alle projecten die de gemeente en het OCMW voor personen met een handicap willen realiseren.

De leden van de Commissie wegen dus in belangrijke mate op de gemeentelijke besluitvorming door het indienen van voorstellen en door te wijzen op bepaalde problemen.

Lid worden van de Commissie?

Wie lid wil worden van de Commissie moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 18 jaar of ontvoogd zijn, burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis en erkend zijn als persoon met een handicap door een erkende instelling (Sociale Zekerheid, RIZIV,…);
  • Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis en ouder zijn van een kind met een (fysieke, mentale of sensoriële) handicap;
  • Wettelijk vertegenwoordiger zijn van een persoon met een mentale handicap die is gedomicilieerd op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis;
  • Vertegenwoordiger zijn van een vereniging die zich inzet voor personen met een (fysieke, mentale of sensoriële) handicap en die actief is op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis.

Wenst u lid te worden van deze commissie, stuur dan uw kandidatuur naar volgend adres:

Elisabeth PORTOIS
Adviescommissie Personen met een Handicap
Gemeentelijke Administratie Sint-Gillis
Maurice Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Inlichtingen:

Tel: 02/536.17.34
E-mail: eportois@stgilles.brussels

Adviescommissie voor senioren

De Adviescommissie Senioren onderzoekt behalve de specifieke problemen waarmee senioren te kampen hebben ook hun leefomstandigheden, probeert een beter beeld te krijgen van hun behoeften, rechten, wensen en verlangens en doet voorstellen om hun leefomstandigheden te verbeteren.

De commissie formuleert adviezen en voorstellen die ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Wie belangstelling heeft kan een belangrijke rol spelen bij de gemeentelijke besluitvorming en kan voorstellen doen om de aandacht op bepaalde problemen te vestigen. Meer inlichtingen vindt u in het reglement van de commissie.

Wie lid wil worden van de Commissie moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 55 jaar zijn en op prepensioen zijn of minstens 60 jaar zijn
  • en burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Gedomicilieerd zijn in Sint-Gillis

Wenst u zich kandidaat te stellen, stuur dan een gemotiveerde brief naar de Dienst Sociale zaken (Van Meenenplein 39) of via e-mail naar affairessociales.1060@stgilles.brussels).

Contact
Verantwoordelijke
Frédéric MORLEGHEM