×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Bevolking
Info Contact

Sociale cohesie

Onder sociale samenhang verstaan we:

“het geheel van sociale processen die bijdragen tot het vrijwaren van gelijke kansen en voorwaarden en het economisch, sociaal en cultureel welzijn van alle personen of groepen van personen, ongeacht hun nationaliteit of etnische afkomst, hun religieuze, filosofische of culturele overtuiging, hun sociaal statuut, hun socio- economisch niveau, hun leeftijd, hun seksuele geaardheid of hun gezondheid, zodat het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan de maatschappij en er erkenning te vinden.

Het doel van deze processen is in het bijzonder de strijd tegen elke vorm van discriminatie en sociale uitsluiting door middel van een beleidsontwikkeling inzake maatschappelijke integratie, interculturaliteit, sociaal-culturele diversiteit en het samenleven van de verschillende plaatselijke gemeenschappen.
Ze worden inzonderheid aangewend door de uitbouw van communautaire actie in de wijken en netwerking.”
– Decreet COCOF 2006

Via de programma’s Sociale samenhang:

stimuleert en ondersteunt de gemeente initiatieven ter bevordering van het “samenleven” en “samen doen” binnen een diverse socioculturele, interculturele en intergenerationele realiteit.

In december 2015 gaf de Gemeente Sint-Gillis te kennen het Sociale Cohesiebeleid te willen reorganiseren om de gemeentelijke verankering van de plaatselijke coördinatie van Sociale cohesieprojecten opnieuw te bevestigen en de verbondenheid van haar beleid op dat vlak met haar andere bevoegdheidsdomeinen te versterken.

Daartoe keurde de gemeente tijdens de vergadering van 17 december 2015 de oprichting goed van de vzw “Ensemble p@ur 1060” die paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en van het plaatselijke verenigingsleven. Deze vzw heeft tot taak de Sociale cohesieprogramma’s te coördineren en reeds bestaande transversale projecten te ontwikkelen (Lentefeest, Carnaval, Parcours Diversité, Village Mondial,…). Vroeger berustte die taak bij de Lokale Missie van Sint-Gillis. De nieuwe vzw van Sociale Cohesie is sinds 1 maart in het hart van onze mooie gemeente, meer bepaald op het Bethlehemplein 9, gevestigd.

Contact en informatie

Lokale coördinatie sociale cohesie
«Ensemble p@ur 1060» asbl
Bethlehemplein 9
Tel: 02/099.03.20

Projektoproepen 2016-2020

Volgende programma 2016-2020: goedgekeurd door de Gemeenteraad op de zitting van 28 mei 2015.

De 4 door het College van de COCOF bepaalde prioriteiten (Ondersteuning en begeleiding van schoolgaande jeugd, aanleren en zich eigen maken van de Franse taal als actief burger, intercultureel burgerschap en Samenleven) zijn vertaald in 6 richtlijnen op lokaal vlak om de samenwerkingen op gemeentelijk niveau te versterken en beter in te spelen op de uitdagingen en behoeften die aansluiten bij de realiteit in Sint-Gillis.

Contact
Verantwoordelijke
Delphine MENDEL
  • Dienst Sociale cohesie
    Delphine MENDEL
    Maurice Van Meenenplein 39
    1060 Sint-Gillis
    T: 02/536.02.37