Ontwikkeling
Info Contact

FAQ COVID-19 over de economische activiteit in Sint-Gillis

1. Steun de handelaars in Sint-Gillis

Uitbreiding terras

Consumeer lokaal

De horecasector is bijzonder hard en dramatisch getroffen door de huidige crisis en de daaraan gekoppelde gezondheidsmaatregelen. Een aantal horecazaken biedt afhaaldiensten aan of levert aan huis (kaart zien). Je kunt ze steunen door bij hen te bestellen.

 

Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Ken je nog horecazaken waar je gerechten kunt afhalen of die aan huis leveren, neem dus gerust contact met ons op: developpement.economique@stgilles.brussels.

Als je boodschappen doet, denk er dan aan de veiligheidsrichtlijnen na te leven: het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de klanten maar ook van de restaurateurs en handelaars die open blijven. Meer informatie over de juiste handelingen vind je op www.11miljoenredenen.be/nl


Investeer lokaal

Proxilening, spaargeld van de burgers om kmo’s te ondersteunen.

De Proxilening wil het spaargeld van burgers inzetten om kmo’s te financieren, via een belastingkrediet op één/verschillende lening(en) die een Brusselaar aan een kmo toekent.  Concreet biedt de Proxilening de kredietnemer (zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de mogelijkheid om bij een particulier (naaste verwant, familielid of eender wie die geïnteresseerd is in zijn activiteit…) een lening af te sluiten tegen een verlaagd tarief voor een vaste periode van 5 of 8 jaar, met een maximumbedrag van 250.000 euro voor de kredietnemer.

Info en online aanvraagformulier


2. Informatie aan handelaars en zelfstandigen: maatregelen ter ondersteuning van de economische activiteit

De commerciële sector heeft zwaar te lijden onder de huidige situatie. Het College van Burgemeester en Schepenen wil de handelaars uit Sint-Gillis verzekeren dat ze op de hulp van het college mogen rekenen om deze crisis door te komen. Hieronder vind je behalve een overzicht van de hulpmaatregelen ter begeleiding van de economische activiteit die de verschillende bevoegdheidsniveaus hebben uitgerold, ook verschillende links ter ondersteuning van de commerciële activiteit tijdens deze lockdown.


Op gemeentelijk niveau

 • Schrappen van een deel van de huurprijzen van handelaars die het moeilijk hebben en die gevestigd zijn in een gebouw van de Regie voor Grondbeleid
 • Mogelijke uitzonderlijke uitbreiding van terrassen bij de hervatting van de activiteiten
 • Uitdelen aan handelszaken van affiches met daarop de verplichte gezondheidsmaatregelen (nog steeds verkrijgbaar op verzoek)
 • Ondersteuning van het digitale herstel
 • Handelscheques voor handelaars die door de crisis zijn getroffen
 • Ondesteuning van het project Mymarket (platform met lokale handelaars)
 • Financieel ondesteuning voor leveringen van lokale handelaars
 • Financieel premie om de Horeca’s te ondersteunen
 • Fiscale maatregelen:
  • Belastingvrijstelling voor het jaar 2020: drankgelegenheden open na 00.30u, verlichte en niet-verlichte reclameborden, plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten… op de openbare weg
  • Vrijstelling tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020 van de belasting op de handelszaken die na 22 uur alcoholhoudende dranken verkopen die niet ter plaatse consumeerbaar
  • Vrijstelling voor de twee eerste trimesters van 2020 van een derde van het bedrag van de belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding
  • Schorsing van de heffing betaald door marktkramers tijdens de lockdownperiode

 

Gewestelijke en federale steunmaatregelen

Zowel de federale overheid als het gewest hebben tal van hulp- en ondersteuningsmaatregelen getroffen. Je leest er alles over op de gewestelijke website 1819.brussels (de steunmaatregelen staan opgesomd onder punt 2 van de FAQ Coronavirus Overbruggingsrecht, uitstel RSZ, BTW, Bedrijfsvoorheffing). Wil je extra informatie, dan kun je altijd terecht op het telefoonnummer 1819 of op het e-mailadres info@1819.brussels waar een operator je kan helpen.

Andere nuttige links of economische operatoren die je kunnen doorverwijzen.

TETRA/RECA premie

De coronaviruscrisis heeft de Brusselse economie erg zwaar getroffen. Daarom kunnen ondernemingen uit de reca-sector (restaurants, cafés en sommige van hun leveranciers) onder bepaalde voorwaarden een financiële premie ontvangen van het Gewest. Die premie wordt toegekend per vestigingseenheid (max 5 vestigingen per onderneming) actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de betrokken sectoren, en waarvan de begindatum bij de Kruispuntbank der Ondernemingen dateert van uiterlijk 31 december 2020. De premieaanvraag moet voor 20 mei 2021 worden ingediend. Voor meer informatie: https://economie-werk.brussels/tetrapremie-reca

Ter ondersteuning van de door de gezondheidscrisis COVID-19 zwaar getroffen inrichtingen uit de “ReCa”-sector” (cafés en restaurants), heeft de gemeente Sint-Gillis besloten deze instellingen onder bepaalde voorwaarden een gemeentelijke steunpremie toe te kennen.

Wie komt daarvoor in aanmerking?
De premie kan worden aangevraagd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 november 2020, ten minste één vestigingseenheid van een restaurant of café op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis heeft.

De aanvrager moet:

 • Een ondernemingsnummer hebben;
 • In de vestigingseenheid, een restaurant- of café-activiteit uitbaten;
 • Niet in staat van faillissement, ontbinding of vereffening verkeren op het tijdstip van de indiening van de premie-aanvraag;
 • In orde zijn met alle regelgevingen die op zijn activiteit van toepassing zijn;
 • Geen federale, gewestelijke en/of gemeentelijke noodmaatregelen hebben overtreden om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken.

Bedrag van de premie?

 • Indien de aanvrager een omzetverlies 40% heeft geleden of de TETRA-premie om andere redenen is geweigerd, of hij die niet heeft aangevraagd, bedraagt het bedrag van de gemeentepremie 500 EUR.
 • Indien de aanvrager de TETRA-premie heeft ontvangen, bedraagt het bedrag van de gemeentelijke premie 800 EUR voor een omzetverlies tussen de 40% en 60%. Het bedrag van de gemeentepremie bedraagt 1100 EUR in geval van een omzetverlies van meer dan 60%.

De gemeentepremie is uniek voor elke vestigingseenheid. Zij kan door dezelfde aanvrager worden aangevraagd voor hoogstens 3 vestigingseenheden die op het grondgebied van Sint-Gillis zijn gelegen.

Termijnen?
De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend tegen 31 juli 2021.

Documenten:


Nieuwe initiatieven voor de hotel-, evenementen-, culturele en creatieve sector

 

Leningen beschikbaar voor andere sectoren en coöperatieven

 • RECOVER lening  van Brusoc:
  RECOVER is een noodlening die de spanning op het vlak van cashflow van een bedrijf kan verminderen en die vooral tot doel heeft de economische activiteiten die door de huidige crisis werden vertraagd, opnieuw een boost te geven. Dit kaskrediet van maximum 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet wordt toegekend door Brusoc aan zelfstandigen, zeer kleine ondernemingen en organisaties van de sociale economie. Meer informatie
 • Leningen aan activiteitencoöperaties en hun aangesloten ondernemers:
  Ben je lid van een  tewerkstellingscoöperatieve (SMartCoopISIS-DiES, BRUCOOP, SATICOOP en RCoop) en ben je daarom uitgesloten van de eenmalige premie (4000 euro) en de compensatiepremie (2000 euro) goedgekeurd door de Brusselse Regering? Leningen kunnen worden toegekend als je activiteit een territoriale band heeft met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Deze leningen bedragen maximum 25.000 euro. Ze worden toegekend aan een maximale rentevoet van 1% en voor een periode van maximaal vijf jaar.  Je moet  je aanvraag  rechtstreeks indienen bij de coöperatie waarvan je lid bent.

 

3. Andere initiatieven die de economische activiteit moeten ondersteunen

Contact