×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Dagelijks
Info Contact

Openbare ruimte

Eventuele gebreken langs de gewestwegen, zoals gaten in het wegdek, loszittende straattegels, afgerukte paaltjes, … kunt u melden op Fix My Street.


Reserveren van een parkeerplaats, aanvraag voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg (verhuizing, levering, container, steiger, werken…) of toegang krijgen tot een voetgangersstraat met een verzinkbare paal.

Hoe dient de aanvraag te worden ingediend? 

U kunt een plaats reserveren binnen de parkeerzone voor uw gebouw. Aanvragen voor een parkeerplaatsreservering worden ingediend:

Aanvragen over telefoon worden niet aanvaard.

De procedure varieert naargelang het type van aanvraag of bezetting en het statuut van de weg.

Voor het plaatsen van een container, steiger… of voor werken is een bijkomende toelating vereist. Die toelating kan worden verkregen:

Hier kunt u de lijst van gewestwegen raadplegen.

 

Met welke termijnen dient rekening te worden gehouden bij het indienen van een aanvraag?

 • Voor het aanvragen van een  parkeerplaatsreservering, moet de aanvraag uiterlijk 7 werkdagen vóór de gewenste datum* worden ingediend; tenminste als het niet gaat om bouwplaatsvoorzieningen (containers, steiger,  …) en 3 werkdagen* voor een verlenging.
 • Voor aanvragen in het kader van een bouwplaatstoelating, al dan niet met een parkeerplaatsreservering, moet de aanvraag minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de werken* worden ingediend. Bij deze procedure moet gebruik worden gemaakt van Osiris, het softwarepakket van het Gewest.
  Voor een eventuele verlenging geldt dezelfde procedure en dezelfde termijn.

* Bij het berekenen van de termijn wordt de dag van de eigenlijk bezetting niet meegerekend


Wat kost een reservering voor een parkeerplaats of steiger?

1/ Parkeerplaatsreservering

De kostprijs voor de reservering is afhankelijk van de ingenomen ruimte, de duur en de reden (zie reglement):

Het tarief van de belasting is vastgelegd op 2 EUR per m² en per dag voor ieder gebruik van de openbare ruimte, ongeacht de aard van de bezetting, met een minimum van 120 EUR

Bij de berekening van de oppervlakte wordt uitgegaan van de gevraagde lengte (10, 20, 30, of meer meter) x een vaste breedte van 2,5 m x het aantal gewenste kalenderdagen, inclusief weekends en feestdagen. De wettelijke termijnen voor het plaatsen van de borden staan niet toe dat de zone tijdens weekends wordt ontruimd

Voorbeelden:

 • Een parkeerplaatsreservering over een lengte van 20 meter gedurende één dag voor het uitvoeren van werken = het minimumforfait van 120 EUR
 • Een parkeerplaatsreservering over een lengte van 20 meter gedurende 2 dagen voor het uitvoeren van werken. Dat zijn dan 50 m² = 50 m² x 2 € x 2 dagen = 200 EUR
 • Plaatsen van een steiger over een lengte van 6 meter op 2 meter breed, dus 12 m² = 12 m² x 2 € = 24 EUR per dag

Voor gevelrenovatie- en dakwerken die minder dan 14 dagen in beslag nemen kan een premie van de gemeente worden verkregen. Nadere informatie.

2/ Bijzondere gevallen

Afsluiten van een straat

Bovenvermelde belasting wordt vermeerderd met een vast bedrag van 200 EUR per dag wanneer de bezetting van de openbare ruimte ook inhoudt dat de straat moet worden afgesloten met voorzieningen zoals een nadarafsluiting, paal, verkeerskegel, of enig ander middel (behalve wanneer de afsluiting van de straat inherent is aan de configuratie ervan).

Verhuizingen of leveren van meubels of huishoudelijke apparaten

Een vast bedrag van 70 EUR wordt uitsluitend toegepast wanneer de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

 • een maximale duur van één dag
 • een maximale lengte van 20 meter
 • de aanvraag gaat uit van een particulier

Voor verhuizingen binnen Sint-Gillis dekt het vaste bedrag beide adressen.

Voor alle aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden beantwoorden, wordt het algemene tarief voor parkeerplaatsreserveringen zoals infra aangegeven, toegepast.

Steiger

Bij het privatief bezetten van de openbare ruimte binnen de voetpadzone voor een steiger bent u verplicht aan de hand van het aangifteformulier minimaal 10 werkdagen vóór aanvang van de bezetting spontaan alle benodigde elementen aan te leveren voor het bepalen van de belasting.

Het niet aangeven (binnen de voorziene termijnen) van een privatieve bezetting van de openbare ruimte voor een steiger leidt tot de ambtshalve inkohiering van de belasting. Bij een aanslag van ambtswege wordt de belasting berekend op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.

Wenst u voor een verhuizing of levering toegang te verkrijgen tot een voetgangerszone die is afgesloten met een verzinkbare paal?

Dergelijke aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen vóór de gewenste datum via e-mail op volgend adres: espacepublic@stgilles.brussels of bij het loket van de dienst Openbare ruimte (Stadhuis) worden ingediend en volgende informatie bevatten:

 • naam en voornaam van de persoon die aanwezig zal zijn bij het toegang verkrijgen tot de voetgangerszone
 • adres van de aanvraag
 • aard van de aanvraag
 • uur van aankomst en van vertrek**
 • gsm-nummer van de persoon die aanwezig zal zijn bij het toegang verkrijgen tot de voetgangerszone (let op: nummer van een vaste telefoon wordt niet aanvaard).

Vervolgens worden u de modaliteiten om de paal te laten verzinken meegedeeld.

Let op: het verkeer binnen een voetgangerszone wordt geregeld door artikel 22 sexies van het verkeersreglement.

 • parkeren binnen dergelijke zones is verboden.
 • wie de toelating heeft om binnen een dergelijke zone te rijden, moet dat stapvoets doen en voetgangers voorrang verlenen. Desgevallend moet er worden gestopt. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen.

** Het Sint-Gillisvoorplein is bereikbaar voor leveringen van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 11.00 uur. Bovendien is het plein niet toegankelijk op zaterdag en zondag vóór 16.00 uur.

Documenten:

Contact
Verantwoordelijke
Christophe FETLER