Bevolking
Info Contact

Burgerlijke Stand & Bevolking

OPGELET !!!!

Wachtdienst op dinsdag van 15u tot 18u alleen voor werkende mensen en personen die een beroepsopleiding volgen.

Bevolking

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u
Woensdag van 14u tot 16u (*)

Online bestelling van nieuwe coden PIN en PUK voor uw elektronische identiteitskaart op www.ibz.rrn.fgov.be.

(*) De bevolkingsdienst is ook open op woensdagnamiddag van 14u tot 16uvoor de kinderen van minder 12 jaar alles aangaande identiteits- en reisdocumenten. Opgelet: geen permanentie tijdens het schoolverlof

U verlaat Sint-Gillis voor het buitenland (EU of daarbuiten):

Vraag het vereiste formulier (model 8) via email of per post aan, of ga het persoonlijk afhalen, en vermeld daarbij uw volledige adres in het buitenland.

Burgerlijke stand

Tijdens de permanentie van dinsdag (15u-18u) is het bureau van de burgerlijke stand enkel op afspraak toegangelijk voor erkenningen van kinderen, dossiers van nationaliteït en voor de inschrijvingen van een in het buitenlan voltrokken huwelijk. Verklaring van wettelijke samenwoning op afspraak.

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u
Woensdag van 14u tot 16u (*)

(*) De bevolkingsdienst is ook open op woensdagnamiddag van 14u tot 16u(uitgezonderd tijdens het schoolverlof) voor de kinderen van minder 12 jaaralles aangaande identiteits- en reisdocumenten.

Europese onderdanen

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

OPGELET!!!

De inschrijvingen van de europese onderdanen gebeurt enkel op afspraak. U moet een afspraak nemen:

Niet-Europese onderdanen

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

U verlaat Sint-Gillis voor het buitenland (EU of daarbuiten):

Vraag het vereiste formulier (model 8) via email of per post aan, of ga het persoonlijk afhalen, en vermeld daarbij uw volledige adres in het buitenland.


Meer details over administratieve stappen en door onze diensten uitgereikte documenten vindt u in de:

Online beschickbare documenten (www.irisbox.irisnet.be)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Uittreksel van geboorteakte
 • Uittreksel van overlijdensakte
 • Uittreksel van huwelijksakte
 • Uittreksel van scheidingsakte
 • Verklaring van adresverandering
 • Bewijs van leven
 • Getuigschrift van nationaliteit
 • Getuigschrift van gezinssamenstelling
 • Getuigschrift van woonst
 • Getuigschrift van woonst met historiek van adres
De blanco documenten beschikbaar op deze website

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Kieszaken

Europese verkiezingen

Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst.

Meer info:
02/536.03.00 – ecbs3@stgilles.brussels

Gemeenteraadsverkiezingen

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Wil je op de gemeentelijke kieslijsten staan en voldoe je aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan is de procedure heel eenvoudig: je hoeft enkel het ad hoc formulier in te vullen dat op de website www.stgilles.brussels (rubriek Burgerlijke Stand/Bevolking) beschikbaar is en dit met een kopij van je identiteitskaart terug te sturen: 
> ofwel via de post naar het gemeentebestuur van Sint-Gillis (Van Meenenplein, 39 – 1060 Brussel)
> ofwel via email naar volgend emailadres:  ecbs3@stgilles.brussels

Na aanvaarding van je verzoek door het College, ontvang je je bewijs van inschrijving. Je hoeft er dus niet voor naar het stadhuis te komen. Vervolgens ontvang je de oproepingsbrief met daarop alle informatie.

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op datum van de verkiezingen minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1 augustus voor de verkiezingen in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op datum van de verkiezingen over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31 juli voor de verkiezingen een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Documenten

Contact

Voor meer inlichtingen, aarzel niet contact opnemen met de dienst Kieszaken op 02/536.03.00 of via citizen2019@stgilles.brussels.

Contact
Verantwoordelijke
Stéphanie BOSMANS
 • Bevolking en strafregister
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.12)
  T: 02/536.02.47
 • Burgerlijke Stand
  Joséphine NGO BIBA
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis
  T: 02/536.02.50
 • Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.14)
  T: 02/536.03.00
 • Europese onderdanen 
  Marie DUMORTIER
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.11)
  T: 02/536.02.53
 • Niet-Europese onderdanen
  Marie DUMORTIER
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.2)
  T: 02/536.02.52