Ontwikkeling
Info Contact

Europa

Europees onderdaan en stemrecht

Op 26 mei 2019 kiezen de burgers van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. Als onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie heeft U bijgevolg de mogelijkheid om aan deze verkiezing deel te nemen door te stemmen voor de lijsten die in België voorgedragen worden, op voorwaarde dat u zich wil inschrijven op de kiezerslijst, ten laatste tegen 28 februari 2019.

Om deze stap voor u te vereenvoudigen, hebben we het nuttig geacht het inschrijvingsformulier hierbij te voegen, zodat u deze zou kunnen invullen en ons terugzenden met een kopij van uw identiteitskaart:

  • per e-mail: citizen2019@stgillis.brussels
  • per post: Gemeentebestuur Sint-Gillis, Van Meenenplein 39 te 1060 Brussel.Het is dus niet nodig hiervoor naar het gemeentebestuur te komen. U krijgt per kerende post een ontvangstbewijs.

Na controle van de geldigheidsvoorwaarden zullen wij u over de aanvaarding van uw aanvraag tot inschrijving inlichten. U zal dan ten laatste vijftien dagen voor 26 mei eerstkomend de oproepingsbrief voor de verkiezingen ontvangen met alle nodige inlichtingen.

Als u in België aan deze verkiezingen deelneemt, zal u dit niet meer kunnen doen in uw land. Uw inschrijving zal geldig zijn voor alle toekomstige Europese verkiezingen, tenzij u beslist uw inschrijving te laten opheffen, wat mogelijk is mits naleving van bepaalde termijnen. De Dienst Kieszaken houdt zich ter uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Het feit vroeger reeds te hebben deelgenomen aan gemeenteraadsverkiezingen houdt echter niet in dat u automatisch ingeschreven bent voor de Europese verkiezingen. Het gaat immers om twee afzonderlijke zaken.

Kiezerslijst – Voorwaarden

  • ten volle achttien jaar oud zijn
  • in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht bepaald bij de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek

De voorwaarde tot inschrijving in de bevolkingsre­gisters moet vervuld zijn op 1 maart van het jaar van de verkiezing, terwijl de voorwaarden inzake leeftijd en niet-uitsluiting of niet-schorsing van het kiesrecht uiterlijk moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing.

Documenten

Contact

Voor meer inlichtingen, aarzel niet contact opnemen met de dienst Kieszaken op 02/536.03.00 of via citizen2019@stgilles.brussels.

Contact
Verantwoordelijke
Magaly HANAPPE