Centraal bestuur
Info

Gemeentereglementen

 

Gemeentereglementen
Begraafplaats Tarieven van de grondvergunningen

Taksreglement op de verstrooing van de as afkomstig van de lijkverbranding

Belasting op het toezicht op het kisten van lijken en op het aanbrengen van de zegels op de kisten

Herdenkingsplaten

Verkiezing aanplakking Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. Verordening met inachtneming van de voorwaarden voor plaatsing op electorale borden en verkiezingsreclame
Gemeentebelastingen Algemeen Reglement betreffende de heffing en de invordering van de gemeentebelastingen

Reglement lening van materiaal

Reglement occasioneel gebruik van de gemeentelijke zalen + Tarieven

HRM Bezoldingsstatuut. Wijzigingen
Gemeentelijke Burgerraad Gemeentelijke verordering met betrekking tot de Gemeentelijke Burgerraad
Gemeentelijk informatieblad Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties
Gemeentelijke toelagen Reglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen
Gemeenteraad Reglement van orde van de Gemeenteraad
Markten Reglement betreffende het heffen van standplaatsrechten buiten de openbare marktenReglement betreffende het heffen van standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het elektriciteitsverbruik Reglement betreffende de ambulante activiteiten op markten en op het publiek domeinReglement betreffende kermisactiviteiten
Mobiliteit Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen: Dejaerlaan – Van Meenenplein

Politie van het wegverkeer – Fietstraten

Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Lissabonstraat

Levenskwaliteit Gemeentereglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Gemeentereglement betreffende de vergroening van het grondgebied van Sint-Gillis

Stedenbouw / Huisvesting Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV) 

Gemeentelijk Bouwreglement

Reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor het Grondbeleid

Gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de verfraaiing van de voorgevels van woongebouwen in het Wijkcontract Bosnië

Brusselse Huisvestingscode

Onderwijs Inschrijvingsprocedure in de gemeentelijke basisschool
Premie onroerende voorheffing Bonus premie onroerende voorheffing
 Politie Algemeen Politiereglement (APR)

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken
Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken – Verkeersinbreuk

CORONAVIRUS
> Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
> Politieverordening

Politieverordening van de burgemeester inzake het gebruik van alcohol in de openbare ruimte 

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirusCOVID-19 te beperken (26/10/2020)

Politieverordening aangenomen door de burgemeester, die toestaat dat de zitting van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 virtueel gehouden wordt

Horeca / Handelszaken Terrasreglement Louizawijk 

Reglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Reglement inzake de uitbating van een horeca-inrichting op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis

Algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming enandere private bezettingen van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebiedvan Sint-Gillis

Parkeerplan Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 

Mobiliteit – Parkeren – Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid

Mobiliteit – Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen. Betalend parkeren

 

Bezetting van de openbare weg Gemeentelijk reglement speelstraten

Retributiereglement met betrekking tot opnames

Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen in de openbare ruimte

Reglement betreffende het privatieve bezetting van de openbare ruimte

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de ambulante activiteiten buiten de openbare markten

Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten en op het openbaar domein

Reglement met betrekking tot braderijen en rommelmarkten

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het electriciteitsverbruik

Algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming en andere private bezettingen van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebied van Sint-Gillis 

Reglement van prestaties voor derden

Personen met een handicap Adviescommissie Personen met een Handicap
Gepensioneerden

 

Adviescommissie Senioren
Preventie Toekenning van een gemeentelijke premie aan particulieren voor inbraakpreventie
Taksen U kan ook de lijst met taksen raadplegen
 Sport Gemeentereglement inzake Sport
Sociaal verhuurkantoor Reglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen in Sint-Gillis verhuurd of in beheer gegeven aan een sociaal verhuurkantoor

Reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie aan de eigenaars die hun goed toevertrouwen aan een SVK

Veiligheid, Hygiëne en Milieu Reglement met betrekking tot de belasting op het afleveren van milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse IA, lB, 2 en 3
Wijkcontracten Duurzaam wijkcontract “Morichar-Voorplein” gemeentelijk premiereglement voor het “inkleuren van de gevels langs de Fortstraat” binnen de perimeter