Preventie / Veiligheid
Info

Stedenbeleid programma

Het “Stedenbeleid” is een programma gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen het kader van de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6/10/2016. In mei 2017 heeft het College van Burgemeester en Schepenen het programma bekrachtigd. Dat moest vervolgens worden voorgelegd aan de gewestregering, die het in juli 2017 heeft goedgekeurd. De Gemeenteraad heeft op de zitting van 28 september 2017 de overeenkomst met het gewest goedgekeurd. Het programma loopt tot 14 januari 2021.

Wat zijn de doelstellingen van het “Stedenbeleid”?
Het gaat om een programma voor stedelijke herwaardering op lokaal niveau dat het onveiligheidsgevoel moet aanpakken via ruimtelijke ordening of ontwikkeling van de wijken.

Het gewest bepaalt de gemeenten en de subgemeentelijke grondgebieden waarop dit beleid betrekking heeft, op basis van socio-economische criteria (het gaat om “zones voor stedelijke herwaardering“, en ook het bedrag voor het programma (3.692.763,52 euro gespreid over 3,5 jaar voor de gemeente Sint-Gillis).

De door de gemeente opgestelde diagnose legt de indicatoren van de sociaaleconomische kwetsbaarheid en de grootste noden op dit grondgebied bloot: hoge bevolkingsdichtheid en overwicht van 0-30-jarigen, socio-economische moeilijke situatie en moeilijke toegang tot werk, verouderd woningpark, weinig groene ruimtes en sterke mineralisering. 

Het gewest bepaalt verder ook de richtsnoeren van het programma (artikel 23 van het besluit van de Regering van 19/01/2017):

  • De levenskwaliteit in de wijken waarborgen en de leefomgeving verbeteren door openbare ruimten en wijkvoorzieningen te ontwikkelen die de rol van cultuur en sport ter bevordering van de maatschappelijke cohesie kunnen versterken
  • Een beter samen leven mogelijk maken, de maatschappelijke en ruimtelijke dualisering van de wijken bestrijden en het imago en de uitstraling van Brussel verbeteren
  • De kansarmoede in de wijken bestrijden, de opvang en begeleiding van de meest kwetsbare doelgroepen en de socio-professionele inschakeling in banenscheppende sectoren

Het door de gemeente ontwikkelde programma sluit met 5 projecten aan bij deze 3 pijlers:

1/ Het project CuBe of “Centre Urbain d’Expression”: Een wijkinfrastructuur voor sport en cultuur, die vooral op jongeren is gericht maar die ook openstaat voor alle bewoners uit de wijk. Het project wordt in 2 fases uitgerold: 1 tijdelijke fase die eind 2018 van start gaat op de voormalige site van de ateliers VDS (Fonsnylaan 130) en 1 definitieve fase waarvan de opening is gepland in 2021 (aankoop van een gebouw en renovatie).

2/ Het project “sportcoaching”: een project dat sportbeoefening in de ruime betekenis bij een breed publiek wil promoten, en vooral dan bij een publiek dat er minder toegang toe heeft en/of die er meer nood aan heeft (jongeren die vol energie zitten, vrouwen die er veel te weinig kans toe hebben,…). Sport wordt hier gezien als een hefboom voor emancipatie, gezondheid, uitwisseling tussen burgers en maatschappelijke samenhang.

3/ De “Saint-Gilliculteurs”, project rond stedelijke vergroening (luik animaties en luik inschakeling). Het door de gemeente gedragen luik “animaties” voorziet in de financiering van vergroeningsprojecten, die in overleg met de bewoners worden gevoerd (klimplanten langs gevels, boomvoeten,… ). Dit luik gaat gepaard met maatregelen rond socio-professionele inschakeling in samenwerking met het OCMW, dat voorziet in de aanwerving van 8 “hulptuiniers” en een op maat gesneden opleidingsplan.

4/ Toegang tot huizenblok Vanderschrick: Volledige herinrichting van de toegang tot het park in de Vanderschrickstraat nr. 9, dat binnen in een huizenblok ligt.

5/ Project rond stedelijke bewegwijzering: Ontwikkelen van verschillende borden in de openbare ruimte, om het architecturale en/of natuurlijke erfgoed in de kijker te plaatsen, zoals het project van de “historische totems” die er op verschillende locaties in de gemeente komen. Project in samenwerking met de dienst Economische Ontwikkeling.

Contacten:
2 rue Emile Feron
PDV.1060@stgilles.irisnet.be

Verantwoordelijke van de dienst: Roland Tchaha
Tél.: O2/333.46.52 – rtchaha@stgilles.brussels
Projectverantwoordelijke CuBe: Zohir Lakdhar
Tél.: O2/333.46.51 – zlakdhar@stgilles.brussels
Projectverantwoordelijke Coaching Sportif: Axelle Franck
Tél.: O2/333.46.50 – afranck@stgilles.brussels
Projectverantwoordelijke Saint-Gilliculteurs: Nicodème Lonfils
nlonfils@stgilles.brussels