×

Contact

Adres
M. Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Tel: +32 (0)2 536.02.11
Fax: +32 (0)2 536.02.02
E-mail: contact.1060@stgilles.brussels

De gemeentelijke diensten van het stadhuis zijn elke dag open, van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12 uur.

Wettelijke vermeldingen

Deze website van de gemeente Sint-Gillis (www.stgilles.brussels), hierna “de website” genoemd, is enkel bedoeld om de bevolking van de gemeente Sint-Gillis en eender wie anders te informeren over de actualiteit in de gemeente en over de algemene diensten die de gemeente verstrekt.

Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

1) Algemene informatie over de website

Alles wat met deze website te maken heeft, zoals hosting, technisch onderhoud, bijwerken, updates … gebeurt respectievelijk door het CIBG, PAFDesign (Vrijwilligerslaan 19 – 1160 BXL) en de cel Communicatie van de gemeente.

De verantwoordelijke uitgever is de gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, gevestigd Van Meenenplein 39, te 1060 Sint-Gillis (e-mail : contact.1060@stgilles.brussels, telefoonnummer: 02/536.02.11).

De gemeente Sint-Gillis hecht veel belang aan de juistheid van de gegevens op haar website. Zij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en actueel is. Indien de gebruiker echter onjuiste of foutieve informatie op de website aantreft of indien hij andere opmerkingen wenst te maken, dan kan hij de cel Communicatie hiervan op de hoogte brengen via e-mail (contact.1060@stgilles.brussels) of telefonisch (02/5360211). Desgevallend zal het nodige worden gedaan om die informatie zo snel mogelijk te corrigeren.

De informatie die op de website beschikbaar is, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies. Indien de gebruiker van de website persoonlijk of specifiek advies wenst, kan hij contact opnemen met de bevoegde dienst van de gemeente Sint-Gillis. De algemene informatiedienst van deze laatste kan de gebruiker ook doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst binnen de gemeente Sint-Gillis (e-mail : contact.1060@stgilles.brussels, telefoonnummer: 02/536.02.11)

2) Gebruik van de website

De gemeente Sint-Gillis kan niet garanderen dat er zich bij het gebruik van de website geen technische problemen voordoen. Mocht er zich een technisch probleem voordoen, dan kan de gebruiker contact opnemen met de algemene informatiedienst, via e-mail (contact.1060@stgilles.brussels) of telefonisch (02/536.02.11). De gemeente Sint-Gillis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een onderbreking van de website. Zij behoudt zich ook het recht voor om de werking van de website op eigen initiatief en zonder daarover verantwoording te moeten afleggen, te onderbreken. Zelfs in dit geval kan de gemeente Sint-Gillis niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van deze vrijwillige onderbreking.

De gemeente Sint-Gillis doet er evenwel alles aan om de website te beveiligen met de middelen die haar ter beschikking staan, met name om de ongemakken te beperken die het gevolg kunnen zijn van een technische fout.

Ook al is de beveiliging van de website voor de gemeente Sint-Gillis een prioriteit, toch kan deze laatste eventuele kwaadwillige handelingen of ongeoorloofde tussenkomst van derden niet volledig uitsluiten.

Daarnaast kan de website links bevatten naar andere websites, waaronder websites van officiële autoriteiten, instanties en organisaties. De gemeente Sint-Gillis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites, noch voor de inhoud voorgesteld door andere websites, sociale netwerken of platforms die met deze eerste websites verbonden zijn. De gemeente Sint-Gillis wijst ook alle aansprakelijkheid af in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de inhoud van websites, andere dan die die deel uitmaken van het domein “stgilles.brussels”. Bovendien kan de gemeente Sint-Gillis niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of van de informatie die daarop ter beschikking wordt gesteld. De gebruiker blijft persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem en/of enig verlies als gevolg van het downloaden van informatie van de website.

De gemeente Sint-Gillis behoudt zich het recht voor om de informatie, het ontwerp en de diensten van de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

3) Verwerking van persoonsgegevens

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf de website is in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en met de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en ook met de nieuwe gemeentewet.

De gemeente van Sint-Gillis verbindt er zich toe, overeenkomstig haar privacybeleid, de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van de website te respecteren.

De verenigingen, clubs, inrichtingen, instellingen of andere organen die op de website worden vermeld, worden verzocht de gemeente Sint-Gillis per e-mail (contact.1060@stgilles.brussels) op de hoogte te brengen van elke wijziging van hun gegevens (post- en e-mailadressen, telefoonnummer, …).

4) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google”) die gegevens van een website verzamelt. Zo kan de gemeente Sint-Gillis het gebruik van de website door haar gebruikers anoniem analyseren, zoals het aantal bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem, …

We wijzen erop dat de door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) door Google wordt overgebracht en op servers in de Verenigde Staten wordt opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de uitgever van de website en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google kan deze informatie mogelijk aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken, met inbegrip van de uitgever van deze website. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

De gebruiker kan het gebruik van cookies deactiveren door de juiste instellingen in zijn browser te selecteren. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze website verhinderen.

5) Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld is alle op deze website voor de gebruiker beschikbaar gestelde informatie, vrij van rechten. Deze informatie mag dus gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en dat het gebruik ervan persoonlijk is.

Voor de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling, de transformatie, het gebruik of elke andere interventie voor commerciële of openbare doeleinden van door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie op deze website is de toestemming van de gemeente Sint-Gillis en van elke andere mogelijke houder van intellectuele eigendomsrechten vereist. In geval van aanvaarding moet de gebruiker het recht op reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, transformatie, gebruik of elke andere interventie door de gemeente Sint-Gillis, vermelden.

Voor het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, foto’s, video’s, hologrammen, …) is steeds voorafgaande toestemming vereist, zonder uitzondering.

De gemeente Sint-Gillis behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor, zonder uitzondering. Er wordt op gewezen dat bepaalde computertoepassingen en grafische elementen met betrekking tot de website het werk van derden kunnen zijn, en dus door het auteursrecht worden beschermd.

De gemeente Sint-Gillis verbindt zich ertoe Boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen na te leven, evenals alle andere wetgeving van de Europese Unie en/of internationale verdragen die België binden op het gebied van de intellectuele eigendom. De gemeente Sint-Gillis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten gepleegd door de gebruiker van de website.

Behoudens uitzonderingen mogen de op deze website verstrekte gegevens, niet in een databank worden geregistreerd.

6) Recht op afbeelding

Eenieder heeft een recht op zijn of haar afbeelding en op het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De toestemming van de betrokkene is nodig voor de exploitatie van zijn of haar afbeelding. Deze toestemming wordt impliciet verondersteld voor publieke personen, tijdens de uitoefening van hun publieke functie, alsook voor personen die tijdelijk in het publieke leven zijn getreden in het kader van actualiteitsgerelateerde evenementen.

Elke persoon kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar afbeelding op de website (verspreiding, reproductie, publicatie, …). Daarvoor moet de persoon contact opnemen met de cel Communicatie, ofwel via e-mail (contact.1060@stgilles.brussels), ofwel telefonisch (02/536.02.11)

Opdat een persoon echter zijn of haar recht op afbeelding kan laten gelden, moet hij of zij kunnen worden geïndividualiseerd. Het recht op afbeelding geldt bijvoorbeeld niet voor een persoon die van achteren of in een menigte wordt gefotografeerd.

Als het om de afbeelding van een minderjarige gaat, is de toestemming van een ouder of wettelijke voogd vereist. Ook als de minderjarige de jaren van onderscheid heeft bereikt, is zijn of haar toestemming nodig. Deze machtigingen moeten specifiek en expliciet verwijzen naar het doel van de verspreiding, publicatie of reproductie.

7) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De website is in België gevestigd, waardoor het desbetreffende Belgische recht van toepassing is. Bij het gebruik ervan, stemt de gebruiker in met de toepassing van het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel territoriaal bevoegd.

8) Allerlei

Ten slotte kan de gemeente Sint-Gillis van rechtswege bepalingen van de algemene voorwaarden toevoegen, corrigeren, wijzigen, vervangen of schrappen door middel van een kennisgeving op de website van dergelijke wijzigingen. Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze wijzigingen.

Verantwoordelijke uitgever: de gemeente Sint-Gillis, vertegenwoordigd door haar college van Burgemeester en Schepenen, Van Meenenplein, 39 – 1060 Brussel (e-mail : contact.1060@stgilles.brussels , telefoonnummer: 02/536.02.11)

Laatst bewerkte versie: op 20 februari 2020